Szukaj   Wyczyść

Na podstawie art. 14 pkt 5 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

1.Zamieszczenie na stronie internetowej – BIP informacji o danych adresowych i kontaktowych osób i podmiotów zapewniających wsparcie osobom ze szczególnymi potrzebami.
Status: Zrealizowano.
Zalecenia do wdrożenia, sposób realizacji lub alternatywne rozwiązanie: Na stronie internetowej – BIP umieszczono dane kontaktowe podmiotu oraz koordynatora ds. dostępności.
Termin: do 30.09.2020 r.

2.Dokonanie oceny w zakresie dostępności architektonicznej oraz w razie potrzeby opracowanie i wdrażanie niezbędnych zmian mających na celu zapewnienie minimalnych wymagań w zakresie dostępności architektonicznej.
Status: -
Zalecenia do wdrożenia, sposób realizacji lub alternatywne rozwiązanie: Siedziba Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach mieści się w budynku Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przy al. IX Wieków Kielc 3 i analiza dostępności architektonicznej ww. budynku została zawarta w Planie działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim.
Termin: -

3. Dokonanie samooceny w zakresie dostępności cyfrowej oraz w razie potrzeby opracowanie i wdrażanie niezbędnych zmian mających na celu zapewnienie minimalnych wymagań w zakresie dostępności cyfrowej.
Status: Zrealizowano.
Zalecenia do wdrożenia, sposób realizacji lub alternatywne rozwiązanie: -
Termin: -

-spełnienie wymagań określonych w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Status: w trakcie realizacji.
Zalecenia do wdrożenia, sposób realizacji lub alternatywne rozwiązanie: Budowa nowej strony internetowej i dostosowanie wszystkich dokumentów elektronicznych do wymagań WCAG 2.1 – realizuje wykonawca zewnętrzny. Umieszczenie na stronie internetowej wszystkich wymaganych dokumentów i elementów. Zlecenie firmie zewnętrznej przygotowanie nowej strony internetowej.
Termin: do 31.03.2021 r.

4. Dokonanie samooceny w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej oraz w razie potrzeby opracowanie i wdrażanie niezbędnych zmian mających na celu zapewnienie minimalnych wymagań w zakresie dostępności komunikacyjnej.
Status: Zrealizowano.
Zalecenia do wdrożenia, sposób realizacji lub alternatywne rozwiązanie: -
Termin: -

- obsługę z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe aplikacje,
Status: W trakcie realizacji.
Zalecenia do wdrożenia, sposób realizacji lub alternatywne rozwiązanie: Zapewnienie dostępu osoby posługującej się językiem migowym we wcześniej ustalonym terminie.
Termin: do 31.12.2021 r.

-instalacja urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia,
Status: W trakcie realizacji.
Zalecenia do wdrożenia, sposób realizacji lub alternatywne rozwiązanie: Zapewnienie osoby asystującej.
Termin: Bieżące monitorowanie.

- zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego działalności – w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania,
Status: W trakcie realizacji.
Zalecenia do wdrożenia, sposób realizacji lub alternatywne rozwiązanie: Umieszczenie na stronie internetowej wszystkich wymaganych dokumentów i elementów.
Termin: do 31.03.2021 r.

- zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z podmiotem publicznym w formie określonej w tym wniosku,
Status: -
Zalecenia do wdrożenia, sposób realizacji lub alternatywne rozwiązanie: -
Termin: Realizacja na bieżąco.

5. Zapewnienie dostępu alternatywnego w przypadkach, gdy z przyczyn niezależnych, technicznych lub prawnych, Urząd nie będzie w stanie zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami,
Status: Realizowane na bieżąco.
Zalecenia do wdrożenia, sposób realizacji lub alternatywne rozwiązanie: Rozpatrywanie spraw indywidualnie i ustalanie działania w zależności od potrzeb.
Termin: Bieżące monitorowanie.

6.Przygotowywanie i zamieszczanie na stronie BIP i przesłanie do ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego raportów w zakresie;
- informacji o spełnianiu przez dany podmiot minimalnych wymagań, których mowa w art. 6 ustawy,
- w przypadku zapewnienia dostępu alternatywnego – analizę uzasadniającą brak zapewnienia dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami.
Status: W trakcie realizacji.
Zalecenia do wdrożenia, sposób realizacji lub alternatywne rozwiązanie: Wykonanie raportu.
Termin: Do 31.03.2021 r.

Zamknij