Szukaj   Wyczyść

Nabór kandydatów do korpusu służby cywilnej w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Kielcach jest otwarty i konkurencyjny i odbywa się na zasadach określonych w art. 4 – 6 oraz 26 - 33 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej.

Ogłoszenia o naborze kandydatów na wolne stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej wraz ze szczegółowymi wymaganiami konkursowymi, zamieszcza się w zakładce Praca w WIOŚ Kielce => Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy w Biuletynie Informacji Publicznej WIOS Kielce, BIP KPRM oraz są wywieszone na tablicy ogłoszeń w sekretariacie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach.

Dokumenty aplikacyjne są przyjmowane jedynie w terminach określonych w ogłoszeniach o pracę. Wszelkie oferty, cv, listy motywacyjne złożone poza naborem są niszczone lub usuwane (w przypadku ofert e-mailowych).

Dane osobowe – klauzula informacyjna:
Administratorem danych osobowych
kandydatów do pracy będzie Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska z siedzibą w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3 (25-516). Można się z nim skontaktować za pośrednictwem e-maila: wios@kielce.wios.gov.pl lub poczta tradycyjną kierowaną na powyższy adres.

Z naszym inspektorem ochrony danych osobowych można się skontaktować: iod@kielce.wios.gov.pl

Dane osobowe kandydatów do pracy podane w dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane na podstawie ich zgody w celu realizacji procedury naboru określonej w ustawie o służbie cywilnej. Dostęp do tych danych ma Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska oraz powołana przez niego Komisja rekrutacyjna. Zapewniamy przetwarzanie danych w sposób bezpieczny. Dokumenty aplikacyjne kandydatów z którymi Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nawiąże stosunek pracy w wyniku naboru zostaną załączone do ich akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów zostaną komisyjnie zniszczone w terminie 3 miesięcy od zakończenia procedury naboru, a tym samym zostanie zakończone przetwarzanie danych osobowych.

Kandydaci mają prawo żądać od administratora umożliwienia im wglądu do swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz mają prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych. Żądania w tej sprawie można przesyłać na adres kontaktowy administratora danych podany powyżej. Będzie można również wnieść skargę do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij