Szukaj   Wyczyść

W dniu 6 września 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870),
określająca zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji.

Zgodnie z ustawą "przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji".

O tym, czy pismo jest petycją, decyduje jego treść, a nie forma zewnętrzna.

Petycję można składać w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.


Petycja powinna zawierać następujące elementy:

1. oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;

2. wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;

3. oznaczenie adresata petycji;

4. wskazanie przedmiotu petycji.


Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów - przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.

Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym  oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

Adresat petycji zamieszcza na stronie internetowej skan petycji, datę jej złożenia oraz - po wcześniejszym wyrażeniu zgody - imię i nazwisko lub nazwę podmiotu składającego petycję.

Petycja podlega rozpatrzeniu bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.


Petycje można składać:

- listownie na adres: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

- doręczyć osobiście: w siedzibie Inspektoratu – budynek C, pokój 126, w godzinach 7.00 – 15.00

- faxem – na numer 41 342 55 34

- za pośrednictwem ePUAP – adres strony internetowej www.epuap.gov.pl

- za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres email: sekretariat@kielce.wios.gov.pl


Ochrona danych osobowych

Poniżej znajduje się informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych osób wnoszących sprawy z zakresu skarg, wniosków oraz petycji do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia i Ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych informujemy, że:

• Administratorem danych osobowych osób wnoszących sprawy z zakresu skarg, wniosków oraz petycji jest Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska z siedzibą w Kielcach al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce.
• Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem email: iod@kielce.wios.gov.pl
• Będziemy przetwarzać dane osobowe osób wnoszących sprawy z zakresu skarg, wniosków oraz petycji w celu rozpatrzenia tych spraw, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. i Art. 6 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 r.
• Dane osobowe osób wnoszących sprawy z zakresu skarg, wniosków oraz petycji będziemy przechowywać przez okres do 50 lat.
• Osoby wnoszące sprawy z zakresu skarg, wniosków oraz petycji mają prawo do:
      1. żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
      2. sprostowania danych osobowych,
      3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
• Osoby wnoszące sprawy z zakresu skarg, wniosków oraz petycji mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznają, że    przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
• Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

2015-10-29 09:43
26 KB
2019-04-16 13:42
232 KB
Zamknij