Szukaj   Wyczyść

Działając w oparciu o przepisy § 6 ust. 2. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 2004), zmienionego rozporządzeniem z dnia 19 lutego 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 578) Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach informuje o zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego.

Zgodnie z § 2 pkt 2 powyższego rozporządzenia przez zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego należy rozumieć składniki rzeczowe majątku ruchomego:

- posiadają wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona, lub

- zagrażają bezpieczeństwu użytkowników lub najbliższego otoczenia, lub

- które całkowicie utraciły wartość użytkową, lub

- które są technicznie przestarzałe, a ich remont byłby ekonomicznie nieuzasadniony

2022-04-08 11:57
Wniosek o dokonanie darowizny składników rzeczowych majątku zużytego WIOŚ w Kielcach
16 KB
2022-04-08 11:58
Wniosek o nieodpłatne przekazanie składnikow rzeczowych majątku zużytego WIOŚ w Kielcach
16 KB
Zamknij