Szukaj   WyczyśćOświadczenie wsprawie dostępności
 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowejkielce.pios.gov.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotówpublicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisuinternetowego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach(kielce.pios.gov.pl).
Data publikacji strony internetowej: 1997-12-05
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-02-26
Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępnościcyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie sporządzono dnia 2021-03-01. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótówklawiaturowych.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemówz dostępnością cyfrową dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy okontakt. Osobą odpowiedzialną jest Anna Malinowska, adres pocztyelektronicznej a.malinowska@kielce.pios.gov.pl. Kontaktować można się takżedzwoniąc na numer telefonu (41) 342 16 84. Tą samą drogą można składać wnioski oudostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnieniadostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowejstrony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można takżezażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykładodczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bezaudiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie,wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposóbkontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formiealternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niżw ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiotpubliczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będziemożliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżelizapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponowaćalternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do RzecznikaPraw Obywatelskich. Link do strony internetowej: 
https://bip.brpo.gov.pl/
Dostępność architektoniczna
WojewódzkiInspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach mieści się w budynku C Urzędu Wojewódzkiegow Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce.
1. Budynek A i C: al. IX Wieków Kielc 3
• Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Nowy Świat. Pierwsze wejście po lewejstronie, bliżej al. IX Wieków Kielc, drugie po prawej – na łączniku budynku A i C.
• Do obu wejść prowadzą schody, dodatkowo do wejścia po prawej stronie prowadzi odjazd dla wózków, którym można dostać się do obu wejść.
• Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
• Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
• W budynkach znajduje się 5 wind z komunikatorem głosowym i oznaczeniami w alfabecie Braille’a
• Dla osób na wózkach dostępne są korytarze na wszystkich kondygnacjach.
• Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, pomiędzywejściami.
• Bezpośrednio przed budynkiem wyznaczono 3 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Kolejne 3 znajdują się na parkingu ogólnodostępnym, wodległości
ok. 60 metrów od budynku.
• Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym ipsem przewodnikiem.
• W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
• W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a,  jedynie przyciski w windach,ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
• Osoby ze szczególnymi potrzebami mają zapewnioną ewakuację poprzez:komunikaty  dźwiękowe, oznaczenia drógewakuacyjnych, szkolenie i instruktarze dla osób odpowiedzialnych za ochronęprzeciwpożarową).
Realizacja ustawy o języku migowym i innych środkachkomunikowania się
Zgodnie z ustawą zdnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się(DZ. U. Nr 209, poz. 1243) osoba głucha, niedosłysząca lub niewidoma, zwanaosobą uprawnioną, chcąca skorzystać z usług w Wojewódzkim Inspektoracie OchronyŚrodowiska w Kielcach powinna umówić termin wizyty dogodny dla osobyuprawnionej wraz z określeniem w jaki sposób i w jakim zakresie Inspektorat maudzielić pomocy.
Zgłoszenie terminu winno nastąpić co najmniej na 3 dni robocze przed tymzdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych, w Wojewódzkim Inspektoracie OchronyŚrodowiska w Kielcach
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00 za pośrednictwem:
- poczty elektronicznej –
sekretariat@kielce.pios.gov.pl
- nr telefonu 41 34219 32
- nr fax 41 344 55 34
- formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej.
Osoby uprawnione mają prawo do skorzystania w kontaktach z WojewódzkimInspektoratem Ochrony Środowiska w Kielcach z pomocy osoby przybranej, czyliosoby która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celuułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy wzałatwianiu spraw w organach administracji publicznej.

Zamknij